Legislatíva

Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky vo vzťahu ku kogenerácii Predovšetkým sú to nasledovné právne normy:

  • Smernica EP a R č. 2004/8/EC o podpore kogenerácie
  • Zákon č. 656 z 26.10.2004 o energetike
  • Zákon č. 657 z 26.10.2004 o tepelnej energetike 
  • Vyhláška MH SR č. 136/2005 ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny

 

Účelom smernice EP a R č.2004/8/EC (smernica) je zvýšiť hospodárnosť pri výrobe energie a zlepšiť bezpečnosť dodávky energie podporou rozvoja vysoko účinných technológií kogenerácie (t.j. výroby el. energie a tepla v jednom procese). Menovite je v smernici uvedených 10 druhov technologických systémov. Hlavným zmyslom smernice je stanovenie jednotných kritérií, platných pre všetky členské štáty, za ktorých môžu jednotlivé štáty podporiť kogeneráciu. Hlavný dôraz je pritom kladený na úsporu primárnych zdrojov (PZ) energie (podpora je možná len technológiám resp. projektom, ktorými sa musí zaistiť aspoň 10 % - ná úspora PZ v porovnaní s referenčnými hodnotami spotreby PZ pri oddelenej výrobe el. energie a tepla.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 2015

11/2015

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budovAktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

150 000 000 €

 

12/2015

otvorená do vyčerpania alokácie

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom tepleAktivita

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

160 000 000 €

 

12/2015

otvorená do vyčerpania alokácie

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple Aktivita

B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným výkonom 20 MW

25 000 000 €

 

Zdroj: Slovenská informačná a energetická agentúra