Trigenerácia

Jednou z rozvíjajúcich sa odvetví výroby elektrickej energie a tepla zároveň je tzv. trigenerácia. Rozširuje kogeneráciu o možnú výrobu chladu. Vďaka absorpčnej chladiacej jednotke premieňa teplo na chlad. Tým sa odstraňujú problémy s využitím tepla v letnom období a zároveň vzniká možnosť získania chladu spolu s výrobou elektrickej energie . Hodnotenie efektívnosti premeny energie pri výrobe chladu býva vyjadrené výkonovými číslami COP. Toto číslo udáva dosiahnuteľný užitočný chladiaci výkon na jednotku príkonu daného zariadenia. Takto definovaná energetická efektívnosť vyjadruje teda energetickú náročnosť hodnotených chladiacich obehov.

 

Čím vyššiu hodnotu COP dosahuje daný systém, tým menej spotrebuje primárnej pohonnej energie na zabezpečenie požadovaných výstupných energetických tokov. Výkonové číslo COP je možné použiť na porovnávanie energetickej efektívnosti rôznych aplikácií chladiacich obehov založených na rovnakom princípe premeny energie. Nikdy sa nedajú na základe hodnoty COP porovnať dve rôzne technológie výroby chladu chladiacim obehom. Kombinovanú výrobu tepla, elektrickej energie a chladu možno dosiahnuť pomocou nadväzujúcich na seba niekoľkých zariadení, líšiacich sa spôsobom a stupňom premeny primárneho paliva na tri zložky. Pod výrobou chladu rozumieme prípravu studenej – chladenej vody najčastejšie s teplotou +6 °C, ktorá sa používa napr. na klimatizáciu priestorov.